S Laudatom kroz korizmu - 27.3.2014.

Dragi prijatelji, čitatelji i podupiratelji portala Laudato.hr. Kao i kroz došašće, tako i kroz ovu korizmu želimo vam pomoći u vašem vjerničkom životu u ovom svetom vremenu. Ovaj puta predlažemo vam zajedničko čitanje odabranih dijelova Katekizma Katoličke Crkve.
Autor: Administrator četvrtak, 27. ožujka 2014. u 08:06

Dragi prijatelji, čitatelji i podupiratelji portala Laudato.hr. Kao i kroz došašće, tako i kroz ovu korizmu želimo vam pomoći u vašem vjerničkom životu u ovom svetom vremenu. Ovaj puta predlažemo vam zajedničko čitanje odabranih dijelova Katekizma Katoličke Crkve.
 ODABRANI DIJELOVI KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE:

Otajstvo Crkve

770 Crkva jest u povijesti, ali ona je u isti mah nadilazi. Jedino "očima vjere" može se u njezinoj vidljivoj stvarnosti istovremeno vidjeti duhovna stvarnost, nositeljica božanskog života.

CRKVA - ISTODOBNO VIDLJIVA I DUHOVNA

771 "Krist, jedini Posrednik, ustanovio je na ovoj zemlji i neprestano uzdržava svoju svetu Crkvu, zajednicu vjere, ufanja i ljubavi, kao vidljivi organizam po kojemu na sve razlijeva istinu i milost." Crkva je u isti mah:

-"društvo sastavljeno od hijerarhijskih organa i mistično Tijelo Kristovo;
-vidljiva skupština i duhovna zajednica;
-Crkva zemaljska i Crkva već u posjedu nebeskih dobara".

Te dimenzije zajedno tvore "jednu složenu stvarnost, sastavljenu od ljudskog i božanskog elementa".

Crkva je po svojoj naravi ljudska i božanska, vidljiva i nevidljivim stvarnostima obdarena, gorljiva u djelovanju a odana kontemplaciji, nazočna u svijetu, a ipak putnica, ali tako da je ljudsko u njoj upravljeno i podređeno božanskome, vidljivo nevidljivome, djelovanje kontemplaciji i sadašnjost budućem gradu koji tražimo.

Poniznost! Uzvišenost! Šator cedarski i svetište Božje; zemaljski dom i nebeska kraljevska palača; kuća od blata i carski dvor; tijelo smrtno i hram svjetlosti; ruglo oholih i zaručnica Kristova! Crna si, ali lijepa, kći jeruzalemska; ako te i ruži trud i bol s duga prognanstva, resi te ipak nebeska krasota.

CRKVA - OTAJSTVO SJEDINJENJA LJUDI S BOGOM

772 U Crkvi Krist ispunja i objavljuje svoje vlastito otajstvo kao cilj Božjega nauma: "uglaviti u Kristu sve" (Ef 1,10). Sveti Pavao naziva "velikim otajstvom" (Ef 5,32) zaručničko sjedinjenje Krista i Crkve. Budući da je sjedinjena s Kristom kao svojim zaručnikom, sáma Crkva sa svoje strane postaje otajstvo.[175] Promatrajući u njoj otajstvo sveti Pavao piše: "Krist u vama, nada slave" (Kol 1,27).

773 U Crkvi to zajedništvo ljudi s Bogom po "ljubavi koja nikad ne prestaje" (1 Kor 13,8), svrha je svemu onome što je u njoj sakramentalno sredstvo, vezano uz ovaj prolazni svijet. "Njezin je ustroj sav usmjeren na svetost Kristovih udova. A svetost se mjeri prema 'velikom otajstvu' u kojemu Zaručnica na Zaručnikov dar odgovara darom ljubavi." Marija prednjači svima nama "na putu svetosti", koja je otajstvo Crkve, kao Zaručnice "bez ljage i nabora" (Ef 5,27). Zato "marijanska dimenzija Crkve ide ispred njezine petrovske dimenzije."

CRKVA - SVEOPĆI SAKRAMENT SPASENJA

774 Grčka riječ mysterion prevedena je na latinski dvama izrazima: mysterium i sacramentum. U kasnijem tumačenju sacramentum (sakrament) izražava više vidljiv znak skrivene spasenjske zbilje, koja je označena riječju mysterium. U tom smislu sâm Krist je misterij spasenja: i nema drugog otajstva osim Krista. Spasenjsko djelo njegove svete i posvećujuće ljudske naravi jest sakrament spasenja koje se očituje i djeluje u sakramentima Crkve (koje Istočne Crkve nazivaju i "svetim misterijima ili tajnama"). Sedam sakramenata znakovi su i sredstva po kojima u Crkvi, koja je Kristovo Tijelo, Duh Sveti daje milost Krista, Glave. Crkva dakle sadrži i prenosi nevidljivu milost koju ona označuje. U tom analoškom smislu i ona se naziva "sakrament".

775 "Crkva je u Kristu kao sakrament, tj. znak i oruđe najtješnjeg sjedinjenja s Bogom i jedinstva cijeloga ljudskog roda": biti sakrament najtješnjeg sjedinjenja ljudi s Bogom prva je svrha Crkve. Budući da je zajedništvo između ljudi zasnovano na sjedinjenju s Bogom, Crkva je također sakrament jedinstva ljudskoga roda. U njoj je to jedinstvo već počelo jer ona okuplja ljude "iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika" (Otk 7,9); u isto vrijeme Crkva je "znak i sredstvo" potpunog ostvarenja tog jedinstva u budućnosti.

776 Kao sakrament Crkva je Kristovo oruđe. U njegovim rukama ona je "oruđe otkupljenja svih ljudi", "sveopći sakrament spasenja" po kojemu Krist "očituje i ujedno ostvaruje otajstvo Božje ljubavi prema čovjeku". Ona je "vidljivi nacrt Božje ljubavi prema čovječanstvu" koji hoće "da se cio ljudski rod oblikuje u jedan jedini Božji narod, da sraste u jedinstveno Tijelo Kristovo i da se izgradi u jedan hram Duha Svetoga".

Ukratko

777 Ranokršćanski izraz "ekklesia" znači "saziv", upravo skupštinu onih koje Božja Riječ saziva da oblikuje Božji narod i koji, hranjeni Tijelom Kristovim, sami postaju Kristovo Tijelo. Stara slavenska riječ "Crkva"- slično kao u engleskom "Church" ili u njemačkom "Kirche" - znači onu koja pripada Gospodinu.

778 Crkva je u isti mah put i cilj Božjega nauma: predoznačena u stvaranju, pripremana u Starom zavjetu, utemeljena riječima i djelima Isusa Krista, ostvarena njegovim otkupiteljskim križem i uskrsnućem, ona se očitovala kao otajstvo spasenja izlijevanjem Duha Svetoga. Crkva će biti dovršena u nebeskoj slavi kao skup svih otkupljenih sa zemlje.

779 Crkva je u isto vrijeme vidljiva i duhovna, hijerarhijsko društvo i Mistično tijelo Kristovo. Ona je jedna, oblikovana dvojakim elementom - ljudskim i božanskim. U tom je njezino otajstvo koje samo vjera može prihvatiti.

780 Crkva je u ovom svijetu sakrament spasenja, znak i oruđe zajedništva Boga i ljudi.


Crkva - Božji narod

781 "U svako je vrijeme i u svakom narodu Bogu ugodan svatko tko ga se boji i čini pravdu. Ipak je Bog htio posvetiti i spasiti ljude ne pojedinačno, bez ikakve veze između njih, nego je htio od njih učiniti narod koji bi Ga priznavao u istini i vjerno mu služio. Zato je izabrao izraelski narod za svoj narod, s njim sklopio savez i postupno ga učio (...). Sve se to dogodilo kao priprava i slika onoga novog i savršenog saveza koji se imao sklopiti u Kristu (...). To je novi savez u njegovoj krvi, kojim se iz Židova i pogana saziva narod da bude jedan ne po tijelu, nego po Duhu".

OSOBINE BOŽJEG NARODA

782 Božji narod ima osobine koje ga jasno razlikuju od svih vjerskih, narodnih, političkih ili kulturnih skupina u povijesti:
-To je Božji puk: Bog ne pripada kao svojina nijednom narodu. Ali od onih koji nekoć nisu bili narod, sebi je stekao Narod: "rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk" (1 Pt 2,9).

-Članom toga naroda ne postaje se fizičkim rođenjem nego rođenjem "nanovo odozgor", "iz vode i Duha" (Iv 3,3-5), to jest vjerom u Krista i krštenjem.

-Tom narodu Glava je Isus Krist (pomazanik, Mesija): budući da isto pomazanje, Duh Sveti, teče iz Glave u Tijelo, on je "mesijanski narod".

-"Stanje toga naroda jest dostojanstvo slobode sinova Božjih: u njihovim srcima, kao u hramu, boravi Duh Sveti".

-"Njegov zakon jest nova zapovijed da ljubimo kako nas je sâm Krist ljubio".[188] To je "novi" zakon Duha Svetoga.[189]

-Njegovo je poslanje biti sol zemlje i svjetlo svijeta.[190] "On je za cijeli ljudski rod najjača klica jedinstva, nade i spasenja".

-I napokon, svrha mu je "Kraljevstvo Božje, koje je započeto na zemlji od samoga Boga i koje treba da se dalje širi, dok ga na kraju vremenâ Bog ne dovede do savršenosti".

SVEĆENIČKI, PROROČKI I KRALJEVSKI NAROD

783 Isus Krist je onaj koga je Otac pomazao Duhom Svetim i učinio "Svećenikom, Prorokom i Kraljem". Sav Božji narod sudjeluje u toj trojakoj Kristovoj službi i odgovoran je za poslanje i služenje koje odatle proistječe.

784 Ulazeći po vjeri i krštenju u Božji narod, čovjek postaje sudionik u jedinstvenom pozivu toga naroda - u svećeničkom pozivu: "Krist Gospodin, veliki svećenik uzet između ljudi, učinio je od novoga naroda 'kraljevstvo i svećenike za Boga, Oca svoga.' Krštenici su, zaista, po novom rođenju i pomazanju Duha Svetoga posvećeni da budu duhovni dom i sveto svećenstvo".

785 "Sveti Božji narod ima udjela također u Kristovoj proročkoj službi." To posebno biva nadnaravnim osjećajem vjere cijeloga naroda, laika i hijerarhije, kad nepokolebljivo pristaje uz vjeru koja je jednom zauvijek predana svetima, i produbljuje joj shvaćanje te postaje Kristovim svjedokom usred ovoga svijeta.

786 Božji narod sudjeluje, napokon, u Kristovoj kraljevskoj službi. Krist vrši svoju kraljevsku vlast privlačeći k sebi sve ljude svojom smrću i uskrsnućem.Krist, Kralj i Gospodar svemira, postao je sluga svih, jer "nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge" (Mt 20,28). Za kršćane "kraljevati znači služiti", naročito "siromasima i patnicima, u kojima Crkva prepoznaje sliku svoga siromašnog i trpećeg Ustanovitelja". Svoje "kraljevsko dostojanstvo" Božji narod ostvaruje živeći sukladno tom pozivu da služi s Kristom.

Od svih preporođenih u Kristu znak križa čini kraljeve, pomazanje Duha Svetoga posvećuje ih za svećenike, da bi se, ostavljajući po strani posebnu funkciju naše službe, svi duhovni kršćani i koji se služe razumom, priznali članovima toga kraljevskog roda i sudionicima svećeničke službe. Što je zapravo za jednu dušu tako kraljevsko kao što je to upravljati svojim tijelom u podložnosti Bogu? I što je tako svećeničko kao što je posvećenje Bogu čiste savjesti i prinošenje na oltaru vlastitog srca neporočnih žrtava našega bogoštovlja?

Koliko sam svjestan da sam krštenjem postao član Crkve, novoga Božjega naroda te da uistinu imama proročko, kraljevsko i svećeničko dostojanstvo, zadaću i odgovornost? 

Ant. 1. Divote se govore o tebi, grade Božji.

Zdanje svoje na svetim gorama *
ljubi Gospodin;
draža su mu vrata sionska *
nego svi šatori Jakovljevi.

Divote se govore o tebi, *
grade Božji!
»Evo, Rahab i Babilon brojit ću *
k onima što me štuju;
Filisteja i Tir i narod etiopski - *
i oni su rođeni ondje.«
O Sionu se govori: †
»Ovaj i onaj u njemu je rođen! *
Svevišnji ga utemelji!«

Gospodin će zapisati u knjigu naroda: *
»Ovi su rođeni ondje.«
I pjevat će igrajuai kolo: *
»Svi su izvori moji u tebi!«

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.                       

Amen.

Ant. Divote se govore o tebi, grade Božji.
Da biste komentirali, prijavite se.