Smjernice privatnosti

Politika privatnosti

1. VODITELJ OBRADE PODATAKA I KONTAKT PODTACI

Laudato d.o.o., OIB 86303026965, Gračanska cesta 208, Zagreb.

Laudato TV d.o.o., OIB 95350776586, Gračanska cesta 208, Zagreb.

Etna d.o.o., OIB 30060719122, Gračanska cesta 208, Zagreb.

Udruga U ime dobrote, OIB: 48161628321, Gračanska cesta 208, Zagreb.

Za sva pitanja vezana uz vaše osobne podatke i ovu obavijest o zaštiti privatnosti možete nas kontaktirati na poštanskoj adresi Gračanska cesta 208 ili putem e-maila kontakt@laudato.hr.

2. OSOBNI PODATCI KOJE PRIKUPLJAMO

 • ime i prezime;
 • poštanska adresa;
 • brojevi telefona (kućnog, poslovnog i mobilnog, prema potrebi);
 • adresa(e) elektroničke pošte;
 • informacije koje su pružene prilikom registracije radi korištenja naše internetske stranice ili ispunjavanja obrazaca na njoj;
 • informacije koje nam pružaju naši korisnici – primjerice, prilikom izvršavanja donacija, kao što su podaci o bankovnom računu radi uspostavljanja redovitog izravnog terećenja, podaci o kreditnoj kartici radi provođenja plaćanja kreditnom karticom, podaci o poslodavcu radi provođenja trajnog naloga iz plaće ili o statusu poreznog obveznika za potrebe darovne pomoći;
 • informacije koje se pružaju prilikom korištenja naše internetske stranice; te
 • informacije koje se pružaju prilikom sudjelovanja u aktivnostima Udruge u društvenim medijima ili na našoj internetskoj stranici.

3.  SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

 

3.1 Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem ugovornih odnosa u smislu članka 6. stavka 1. točke (b) Opće uredbe u svrhu

 • Izvršavanja naših ugovornih obveza temeljem ugovora u kojima ste stranka te s tim u svezi poduzimanjem svih potrebnih radnji koji se tiču takvog ugovornog odnosa.

3.2 Vaše osobne podatke obrađujemo ispunjavajući svoje pravne obveze u smislu članka 6. stavka 1. točke (c) Opće uredbe u svrhu:

 • odgovaranja na upite potrošača.

3.3. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem legitimnog interesa u smislu članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe, u svrhu:

 • sudjelovanja na našim aktivnostima

3.4. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem privole u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe, u svrhu:

 • slanja marketinških obavijesti.

 

4. KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)

Koristimo sljedeće  kolačiće:

 • Tehničke kolačiće kako bi naša stranica funkcionirala.
 • Funkcionalni kolačići koji nam omogućuju pohraniti već potvrđene navode (npr. registrirano ime ) i temeljem njih uz osobne postavke ponuditi unaprjeđeni komfor. Takvi kolačići prikupljaju i pohranjuju vaše podatke isključivo na način da vaše ponašanje ne može biti praćeno na drugim web stranicama. Oni će biti postavljeni samo ako ih prihvatite.

 

5. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke.

Vaša prava su:

5.1. Pravo na pristup osobnim informacijama

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni.

5.2. Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci  nisu točni, potpuni i ažurni.

5.3. Pravo na brisanje

Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;
 • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom  1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni  razlozi za obradu;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava  države kojoj podliježe  voditelj obrade
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.
5.3.1. Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe

Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna:

 • radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
 • radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
 • u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili
 • radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
5.4. Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:

 • osporavate  njihovu točnost
 • ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju
 • ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.
5.5. Pravo na prigovor

Ako Vaše podatke obrađujemo u svrhe izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju svojih službenih ovlasti ili se prilikom obrade istih pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.

Također imate pravo izravno kontaktirati nadležno nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj –  Agenciju za zaštitu osobnih podataka radi podnošenja prigovora.

 

6.  DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke možemo proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade sklopili smo ugovore u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

 

7. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podatcima.

Svi zaposlenici voditelja obrade upoznati su s obvezom čuvanja osobnih podataka.

 

8. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne  podatke više ne koristimo,  te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi.

U odnosu na osobne podatke koji se obrađuju u svrhu odgovaranja na upite potrošača napominjemo da se isti čuvaju 12 mjeseci od primitka ili dulje u slučaju sudskog spora u kojemu se mogu koristiti osobni podatci dobiveni na ovaj način.

U odnosu na osobe podatke dobivene temeljem privole iste čuvamo do povlačenja privole.

 

9. PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama  biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

Zadnja izmjena: 26.04.2024