''Bit ćete mi svjedoci'' (Dj 1,8)

''Bit ćete mi svjedoci'' (Dj 1,8)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2022. [23. listopada 2022.]

Fotograf
Vatican Media
Objavljeno:
 
11.01.2022 09:10

 

Draga braćo i sestre!

Te je riječi uskrsli Isus izrekao u posljednjem razgovoru sa svojim učenicima, prije svog uzašašća na nebo, opisanom u Djelima apostolskim: ''primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje'' (1,8). To je ujedno i tema Svjetskog dana misija 2022., koji nam, kao i uvijek, pomaže osvijestiti činjenicu da je Crkva po svojoj naravi misijska. Ova nam godina pruža priliku spomenuti se nekoliko važnih obljetnica za život i poslanje Crkve: 400. obljetnice osnutka Kongregacije za širenje vjere – danas za evangelizaciju naroda – i 200. obljetnice Djela za širenje vjere, koje je, zajedno s Djelom Svetog djetinjstva i Djelom svetog Petra apostola, prije stotinu godina priznato 'papinskim'.

Zadržimo se na tim trima ključnim izrazima koji sažimaju tri temelja života i poslanja učenikâ: ''bit ćete mi svjedoci'', ''sve do kraja zemlje'' i ''primit ćete snagu Duha Svetoga''.

1. ''Bit ćete mi svjedoci'' – poziv svih kršćana svjedočiti Krista

To je središnja točka, bît učenja koje je Isus predao učenicima u pogledu njihova poslanja u svijetu. Svi će učenici biti Isusovi svjedoci po Duhu Svetomu kojega će primiti: to će postati po milosti. Ma kamo išli, ma gdje bili. Kao što je Krist prvi poslan, odnosno Očev misionar (usp. Iv 20,21) i Njegov ''vjerni svjedok'' (usp. Otk 1,5), tako je i svaki kršćanin pozvan biti Kristov misionar i svjedok. A Crkva, kao zajednica Kristovih učenika, nema drugog poslanja nego evangelizirati svijet, dajući svjedočanstvo za Krista. Identitet Crkve jest evangelizirati.

Dubljim ponovnim čitanjem cijelog teksta, jasnije se uočavaju neki vidovi koji su trajno aktualni za poslanje koje je Krist povjerio svojim učenicima: ''Bit ćete mi svjedoci''. Korištenjem množine, naglašava se zajednički i crkveni značaj misijskog poziva učenikâ. Svaki krštenik pozvan je na poslanje u Crkvi i po nalogu Crkve: poslanje se stoga provodi zajedno, a ne pojedinačno, u zajedništvu s crkvenim zajednicama, a ne na vlastitu inicijativu. Pa čak i ako postoji netko tko u nekoj vrlo određenoj situaciji sâm provodi evangelizacijsko poslanje, on ga provodi i uvijek ga mora provoditi u zajedništvu s Crkvom koja ga je poslala. Kao što je učio sveti Pavao VI. u apostolskoj pobudnici ''Evangelii nuntiandi'', inače meni jako dragom dokumentu: ''evangeliziranje ni za koga nije nekakvo usamljeno djelovanje pojedinca, nego je to duboko crkveni čin. Dok neki neznani propovjednik, kateheta ili Pastir u nekom najudaljenijem kraju propovijeda Evanđelje, okuplja svoju malu zajednicu ili podjeljuje neki sakrament, čak i osamljen, on čini djelo Crkve i njegov rad sigurno se dovezuje, preko institucionalnih odnosa, ali i po nevidljivoj povezanosti i po tajnim žilama milosnog reda, na evangelizacijsko djelovanje cijele Crkve'' (br. 60). Doista, nije slučajno što je Gospodin slao svoje učenike po dvojicu. Svjedočenje kršćana za Krista po svom je značaju zajedničko. Otud bitna važnost prisutnosti zajednice, ma koliko mala bila, u ispunjavanju poslanja.

Nadalje, učenici su pozvani živjeti svoj osobni život u duhu poslanja: Isus ih je poslao u svijet ne samo da vrše poslanje nego i da nadasve žive poslanje koje im je povjereno; ne samo da daju svjedočanstvo nego i da iznad svega budu Kristovi svjedoci. Kao što zaista dirljivim riječima kaže apostol Pavao: ''uvijek umiranje Isusovo u tijelu pronosimo da se i život Isusov u tijelu našem očituje'' (2 Kor 4,10). Bît poslanja jest svjedočiti Krista, to jest Njegov život, muku, smrt i uskrsnuće iz ljubavi prema Ocu i ljudskomu rodu. Nije slučajno što su apostoli zamjenu za Judu tražili među onima koji su, kao i oni, bili svjedoci Njegova uskrsnuća (usp. Dj 1,22). Krista, i to Krista uskrslog, svjedočiti nam je, i s Njim život dijeliti. Kristovi misionari nisu poslani obznanjivati same sebe, pokazivati svoje odlike i sposobnosti uvjeravanja ili svoje vještine upravljanja. Oni, naprotiv, imaju najveću čast, svojim riječima i djelima, donositi svima Krista, radosno i otvoreno navješćujući Radosnu vijest Njegova spasenja, po uzoru na prve apostole.

Stoga, u konačnici, pravi je svjedok 'mučenik', onaj koji daje život za Krista, uzvraćajući mu na daru kojim nam je On dao sama sebe. ''Prvi je razlog za evangeliziranje Isusova ljubav koju smo primili, iskustvo spasenja koje nas potiče da ga sve više ljubimo'' (Evangelii gaudium, 264).

Konačno, u pogledu kršćanskog svjedočenja, ostaje trajno valjano opažanje svetoga Pavla VI.: ''Suvremeni čovjek radije sluša svjedoke negoli učitelje… ili, ako sluša učitelje, sluša ih zato što su svjedoci'' (Evangelii nuntiandi, 41). Zato je za prenošenje vjere od temeljne važnosti svjedočenje evanđeoskog života kršćanâ. S druge strane, ostaje jednako nužna zadaća naviještati Njegovu osobu i poruku. Naime, sâm Pavao VI. ovako nastavlja: ''Uistinu, propovijed je uvijek neophodna kao usmeno razglašivanje poruke. […] Riječ je uvijek suvremena, pogotovo kad je nositeljica sile Božje. Upravo zato suvremeno je i načelo sv. Pavla: 'Vjera po poruci' (Rim 10, 17), a to znači da čovjek baš slušanjem Riječi dolazi k vjeri'' (ibid., 42).

U evangelizaciji, dakle, primjer kršćanskog života i Kristov navještaj idu uajedno. Jedno služi drugomu. To su dva plućna krila kojima svaka zajednica mora disati da bi bila misijska. To potpuno, dosljedno i radosno svjedočenje Krista, zasigurno će biti pokretna sila za rast Crkve i u trećem tisućljeću. Stoga pozivam sve da povrate hrabrost, iskrenost, onu pareziju (grč. 'parrhesía') prvih kršćana, kako bi svjedočili Krista riječima i djelima, na svim područjima života.

2. ''Sve do kraja zemlje'' – neprolazna aktualnost sveopćeg poslanja evangelizacije

Pozivajući učenike da budu Njegovi svjedoci, uskrsli Gospodin naviješta kamo su poslani: ''u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje'' (Dj 1,8). Ovdje se vrlo jasno vidi sveopći značaj poslanja učenikâ. Naglašava se 'centrifugalno' geografsko kretanje, gotovo u koncentričnim krugovima, od Jeruzalema, koji se prema židovskoj tradiciji smatra središtem svijeta, preko Judeje i Samarije, pa sve do ''kraja zemlje''. Nisu poslani baviti se prozelitizmom, nego naviještati. Kršćanin ne provodi prozelitizam. Djela apostolska govore nam o tom misijskom pokretu: daju nam lijepu sliku Crkve koja 'izlazi' da ispuni svoj poziv svjedočiti Krista Gospodina, vođena Božjom providnošću kroz konkretne životne okolnosti. Prvi su kršćani, zapravo, bili progonjeni u Jeruzalemu, stoga su se raspršili po Judeji i Samariji i posvuda svjedočili Krista (usp. Dj 8,1.4).

Nešto slično događa se i u našem vremenu. Mnogi su kršćani zbog vjerskih progona, ratnih okolnosti i nasilja prisiljeni napustiti svoju zemlju i poći u druge zemlje. Zahvalni smo toj braći i sestrama koji se ne zatvaraju u patnju, nego svjedoče Krista i Božju ljubav u zemljama koje ih primaju. Na to ih poziva sveti Pavao VI., dozivajući u pamet ''odgovornost koju migranti imaju u zemljama koje ih primaju'' (Evangelii nuntiandi, 21). Doista, sve češće vidimo kako prisutnost vjernikâ različitih nacionalnosti obogaćuje lice župâ, te one postaju više univerzalne, više katoličke. Pastoral migranata, dakle, misijsko je djelovanje koje se ne smije zanemariti i koje može pomoći i domaćim vjernicima da ponovno otkriju radost kršćanske vjere koju su primili.

Riječi ''sve do kraja zemlje'' trebale bi biti poticajni izazov Isusovim učenicima svih vremena, i uvijek ih iznova potaknuti da idu izvan uobičajenih mjesta davati svjedočanstvo o Njemu. Uz sve pogodnosti i blagodati koje sa sobom donosi suvremeni napredak, još uvijek postoje zemljopisna područja u koja još nisu stigli misionari, ti Kristovi svjedoci s radosnom viješću o Njegovoj ljubavi. S druge strane, ni jedna ljudska stvarnost ne će promaći pažnji Kristovih učenika u njihovu poslanju. Kristova je Crkva bila, jest i uvijek će 'izlaziti' na nove geografske, društvene, egzistencijalne horizonte, na 'granična' mjesta i ljudske situacije, da svjedoči Krista i Njegovu ljubav svim muškarcima i ženama svih naroda, kultura i društvenih položaja. U tome smislu poslanje će uvijek biti i 'missio ad gentes', kako nas je učio Drugi vatikanski koncil, jer Crkva će uvijek morati ići dalje, izvan svojih granica, kako bi svjedočila svu Kristovu ljubav. Želio bih, u vezi s tim, spomenuti i zahvaliti brojnim misionarima koji su u to uložili sav svoj život, uosobljujući Kristovu ljubav prema brojnoj braći i sestrama koje su susreli.

3. ''Primit ćete snagu Duha Svetoga'' – dopustiti Duhu da nas uvijek jača i vodi

Najavljujući učenicima njihovo poslanje da budu Njegovi svjedoci, uskrsli Krist obećao im je i milost potrebnu za tako veliku zadaću: ''primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci'' (Dj 1,8). I doista, prema Djelima apostolskim, upravo je uz događaj silaska Duha Svetoga na Isusove učenike vezano prvo svjedočenje Krista, umrlog i uskrslog: kerigmatski navještaj, tzv. misijski govor svetog Petra žiteljima Jeruzalema. Time započinje doba evangelizacije svijeta koju čine Isusovi učenici, koji su prije toga bili slabi, uplašeni i zatvoreni. Duh Sveti  ojačao ih je, dao im hrabrost i mudrost da svjedoče Krista pred svim ljudima.

Kao što ''nitko ne može reći: 'Gospodin Isus' osim u Duhu Svetom'' (1 Kor 12,3), tako ni jedan kršćanin ne će moći dati puno i istinsko svjedočanstvo za Krista Gospodina bez nadahnuća i pomoći Duha. Stoga je svaki Kristov učenik misionar pozvan prepoznati temeljnu važnost djelovanja Duha, živjeti s Njim u svakodnevnom životu i neprestano od Njega primati snagu i nadahnuće. Štoviše, upravo kad se osjećamo umornima, nemotiviranima, izgubljenima, utecimo se u molitvi Duhu Svetomu, koji – želim to još jednom istaknuti – ima temeljnu ulogu u misijskom životu, i dopustimo da nas On krijepi i jača, On koji je nepresušni božanski izvor nove snage i radosti dijeljenja Kristova života s drugima. ''Primanje radosti Duha jest milost. I to je jedina snaga koju možemo imati da naviještamo Evanđelje, da ispovijedamo vjeru u Gospodina'' (Poruka članovima Papinskih misijskih djela, 21. svibnja 2020.). Duh Sveti, dakle, istinski je protagonist poslanja: On daje pravu riječ u pravo vrijeme i na pravi način.

I misijske obljetnice u ovoj 2022. godini želimo promatrati kroz prizmu djelovanja Duha Svetoga. Osnivanje Svete kongregacije za širenje vjere 1622., bilo je potaknuto željom da se promiče misijsko poslanje na novim područjima. Bio je to pravi dar Božje providnosti! Kongregacija je odigrala ključnu ulogu u tome da se osigura da evangelizacijsko poslanje Crkve doista bude to što treba biti, bez uplitanja svjetovnih vlasti, kako bi se osnovale one mjesne Crkve koje dandanas pokazuju tako veliku snagu. Nadamo se da će, kao i u protekla četiri stoljeća, Kongregacija, uz svjetlo i snagu Duha Svetoga, nastaviti, pa i intenzivirati svoj rad na koordinaciji, organiziranju i animiranju misijskog djelovanja Crkve.

Isti Duh, koji vodi sveopću Crkvu, nadahnjuje obične muškarce i žene za izvanredne misije. A upravo se to dogodilo prije 200 godina, kada je mlada Francuskinja Pauline Jaricot osnovala Djelo za širenje vjere (''Societe pour la Propagation de la Foi''). Njezina beatifikacija slavi se ove jubilarne godine. Iako krhkog zdravlja i u oskudici, prihvatila je Božje nadahnuće da pokrene mrežu molitve i prikupljanja priloga za misionare, kako bi vjernici mogli aktivno sudjelovati u misiji da pođu ''do kraja zemlje''. Iz te sjajne ideje potekao je Svjetski dan misija koji slavimo svake godine i čiji prilozi iz svih zajednica idu zajedničkom fondu kojim Papa podupire misijsku djelatnost.

U tom kontekstu podsjećam i na francuskog biskupa Charlesa de Forbina-Jansona, koji je osnovao Djelo Svetog djetinjstva za promicanje misija među djecom pod sloganom: ''Djeca evangeliziraju djecu, djeca mole za djecu, djeca pomažu djeci diljem svijeta'', kao i gospođu Joannu Bigard, koja je pokrenula Djelo svetog Petra apostola za podršku sjemeništarcima i svećenicima u misijskim područjima. Ta tri misijska djela proglašena su 'papinskim' prije točno stotinu godina. Pod nadahnućem i vodstvom Duha Svetoga i blaženi je Pavao Manna, rođen prije 150 godina, osnovao sadašnju Papinsku misijsku zajednicu kako bi senzibilizirao i animirao svećenike, posvećene osobe i cijeli Božji narod za misije. Pavao VI. potvrdio je papinsko priznanje tog djela čiji je član i sam bio. Spominjem ta četiri Papinska misijska djela zbog njihovih velikih povijesnih zasluga, a i zato da vas pozovem da se s njima radujete u ovoj posebnoj godini zbog svega onoga što su poduzela i ostvarila u potpori evangelizacijskom poslanju u sveopćoj Crkvi i u mjesnim Crkvama. Nadam se da će mjesne Crkve u tim djelima naći čvrsto oruđe za jačanje misijskog duha u Božjemu narodu.

Draga braćo i sestre, nastavljam sanjati o posve misijskoj Crkvi i novom razdoblju misijskog djelovanja kršćanskih zajednica. I ponavljam Mojsijevu želju za Božji narod na Njegovu putu: ''Oh, kad bi sav narod Jahvin postao prorok!'' (Br 11,29). Dà, dao Bog da svi mi u Crkvi budemo ono što već jesmo po krštenju: Gospodinovi proroci, svjedoci i misionari! U snazi Duha Svetoga i do kraja zemlje. Marijo, Kraljice misija, moli za nas!

Rim, Sveti Ivan Lateranski, 6. siječnja 2022., Bogojavljenje.

FRANJO

Jeste li ovaj mjesec uplatili za Laudato TV? Znate li da naš rad ovisi gotovo isključivo od donacija dobrih ljudi? Pridružite nam se u Klubu prijatelja!

Još iz rubrike: Vatikan